© 2009 - 2022 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl

Projekt Filip w 2004 roku, 01Rok 2004 to drugi rok funkcjonowania Projektu Filip w Polsce. W tym czasie, dzięki Bożej łasce, kontynuowaliśmy rozpoczęte wcześniej szkolenia dla zborów, a także rozpoczęliśmy współpracę z następnymi. Kilka kościołów zakończyło już cykl czterech szkoleń i współpraca jest kontynuowana.

Naszym wspólnym pragnieniem jest, aby Słowo Boże mogło być w Polsce poznawane i stosowane w życiu w praktyczny sposób. Chcemy, aby Ewangelia Pana Jezusa uwalniała ludzi, którzy są zniewoleni grzechem. Staramy się urzeczywistniać te pragnienia poprzez przybliżanie Bożego przesłania przez wszystkich chrześcijan - zwykłych członków zborów i wspólnot. Tylko takie podejście do ewangelizacji spowoduje, iż Dobra Nowina będzie mogła być przyjęta lub przynajmniej poznana przez większość społeczeństwa, a ludzie zrozumieją, że Pismo Święte jest Księgą dla wszystkich!

Choć Polska znajduje się prawie na końcu światowej listy, jeśli chodzi o aktywność misyjną (w tym momencie mamy na myśli misję wewnętrzną), to mamy nadzieję, że Bóg to zmieni, między innymi poprzez Projekt Filip. Ufamy, że polscy chrześcijanie nie będą mieli postawy czekania i oglądania się na ewangelistów i misjonarzy z zewnątrz, lecz sami podejmą się ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, jaką jest ewangelizacja Polski. Bożą zasadą w tym względzie, mogą być słowa Pana Jezusa, który mówiąc o sobie, powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje".

Te słowa stanowią zasadę również dla nas. Aby plon w postaci nawróconych do Boga i zbawionych ludzi był widoczny, być może musi w nas coś "obumrzeć". Może będą to nasze przyzwyczajenia, złe nawyki czy niewłaściwe priorytety. Może musi umrzeć dla nas jakieś hobby, które pożera cały wolny czas, a może będziemy musieli zrezygnować z niektórych spotkań, które mamy tylko w kościele, a częściej świecić w świecie? Biblia zachęca nas:
Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą,
świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.A nie upodabniajcie się do tego świata,
ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co
jest dobre, miłe i doskonałe.
(Rzym 12,1-2).

Do czego Apostoł Paweł nas gorąco zachęca? Do tego, abyśmy poświęcili się Bogu, stali się żywymi ofiarami. Z pewnością nie jest to łatwe, ale przyniesie owoce, które będą podobały się Bogu.

Co przyniósł Projekt Filip w 2004 roku?

Projekt Filip w 2004 roku, 02W 2004 roku poprzez Projekt Filip 294 osoby rozpoczęły czytanie Pisma Świętego, a 66 zakończyło jeden z kursów biblijnych. Spośród tych osób, 62 przyjęły Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, a 26 zostało ochrzczonych i zostało członkami lokalnej wspólnoty. Powstało też 11 grup biblijnych, w których ludzie wspólnie czytają Słowo Boże i wzrastają w wierze. Kilkadziesiąt osób jest jeszcze w trakcie jednego z kursów biblijnych.
Jest to ponad 100% więcej niż w poprzednim roku! Chwała Bogu za to! Jakby na to nie patrzeć - Projekt Filip rozwija się, ale co najważniejsze rozszerza się Boże Królestwo!

Na tle innych krajów, gdzie owoce tej służby liczy się w dziesiątkach tysięcy, nasze owoce wydają się wciąż małe, ale można mieć nadzieję, że i w Polsce Kościół weźmie na siebie tę odpowiedzialność i jeszcze wielu jego członków przyłączy się do misji, jaką powierzył nam Jezus Chrystus. Módlmy się więc, aby Pan Żniwa posłał swoich robotników na żniwo, które jest naprawdę wielkie.

LS

Liga Biblijna w Polsce
Aleja Warszawska 352
39-400 Tarnobrzeg

Podaruj teraz

Konto misyjne
PLN: Santander 59 1090 2750 0000 0001 3413 8560
EU: Santander PL 43 1090 2750 0000 0001 3413 8460
GBP: Santander PL 89 1090 2750 0000 0001 3413 8505
USD: Santander PL 31 1090 2750 0000 0001 3413 8482
SWIFT: SCFBPLPWXXX

© 2009 - 2022 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl